Päästörajoitukset ja laki

EU-lainsäädännön tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämiselle ovat saaneet myös EURO-päästöluokitukset kiristymään hurjaa vauhtia. Päästörajoitusten tiukentuessa ajoneuvo valmistajat ovat pakotettuja kehittämään uusia ratkaisuja ajoneuvojen tyyppihyväksymiseksi uusien rajoitteiden mukaisesti. Katalysaattorit, hiukkassuodattimet ja AdBlue-järjestelmät ovat olleet ajoneuvo valmistajien ratkaisuna diesel ajoneuvojen päästöjen pienentämiselle ja uusien EURO 6 -päästöluokitusten saavuttamiselle. Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien vaikutukset ajoneuvojen päästöihin ovat merkittävät:

EURO - Päästöluokitukset

Päästöluokka

Käytössä alkaen

Häkä (CO)

Hiilivety (HC)

Typenoksidit (NOx)

HC+NOx

Hiukkaset (PM)

EM1

tammikuu 1989

2,72 (3,16)

0,97 (1,13)

0,14 (0,18)

Euro 2, IDI

tammikuu 1993

1,0

0,7

0,08

Euro 2, DI

tammikuu 1993

1,0

0,9

0,10

Euro 3

joulukuu 1997

0,64

0,50

0,56

0,05

Euro 4

tammikuu 2003

0,50

0,25

0,30

0,025

Euro 5

syyskuu 2009

0,50

0,18

0,23

0,005

Euro 6

syyskuu 2014

0,50

0,08

0,17

0,005

EURO 6 - luokitus

Uudet EURO 6 -luokitellut dieselkäyttöiset henkilöautot ovat päästörajoihin päästäkseen varustettu yleensä monivaiheisella pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä, joka sisältää jonkinlaisen katalysaattorin ja hiukkassuodattimen yhdistelmän. Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien toimivuutta on kuitenkin vaikeaa mitata käytön tai katsastuksen yhteydessä. Tästä syystä EURO 6 luokan ajoneuvojen katsastusmenettelyssä on siirrytty käyttämään vain OBD-mittausta, jolloin ajoneuvon itsediagnostiikka ilmoittaa onko järjestelmä kunnossa vai ei. Järjestelmän tarkastamisen haastavuus on antanut kuluttajille mahdollisuuden manipuloida ajoneuvojen pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmiä: suodattimet poistetaan pakoputkesta ja/tai ohjelmoidaan pois käytöstä.

Ajoneuvo laki ja Trafi :n säädökset yhdessä määräävät ajoneuvoon tehtävistä muutostöistä. Etenkin pakokaasupäästöihin vaikuttavia muutoksia koskevat tiukat säännöt. Käymme läpi otteita ajoneuvo laista, sekä Trafi :n säädöksistä koskien etenkin ajoneuvoon tehtäviä muutoksia.

Käytännössä laeissa ja säädöksissä määrätään, että pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien poisto on kiellettyä ja järjestelmän osien korvaaminen sallittua vain alkuperäiset tyyppihyväksyntävaatimukset täyttäviin, hyväksyntämerkinnällä tai CE-merkinnällä varustettuihin varaosiin. Tie- tai maastoliikenne käyttöön tarkoitettua hyväksymätöntä osaa ei saa myöskään valmistaa myytäväksi, eikä myydä tai muuten luovuttaa. Näin ollen kaikki pakokaasujärjestelmään tehtävät muutostyöt tulisi tehdä varmistaen, että työssä käytetään vain alkuperäislaatuisia varaosia ja korjausmenetelmiä, jotka täyttävät ajoneuvon tyyppihyväksyntävaatimukset.

Otteita ajoneuvolaista

”Ajoneuvon, järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön ja varusteen käyttö liikenteessä on kielletty, jollei ajoneuvo tyyppiä tai yksittäistä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa, erillistä teknistä yksikköä tai varustetta ole asianmukaisesti hyväksytty liikenteeseen (6 § (12.12.2014/1042)).”

”Järjestelmää, osaa, erillistä teknistä yksikköä ja varustetta, joka ei ole tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukainen ja jota ei ole näiden säännösten ja määräysten mukaisesti varustettu hyväksyntämerkinnällä tai CE-merkinnällä, jos sellaista on säännöksissä tai määräyksissä edellytetty, ei saa tie- tai maastoliikennekäyttöön tarkoitettuna myyntitarkoituksessa tuoda maahan eikä valmistaa Suomessa myytäväksi, pitää kaupan taikka myydä tai muuten luovuttaa (6 § (12.12.2014/1042).”

Ellei jäljempänä toisin säädetä, liikenteessä käytettävää ajoneuvoa ei saa käyttöönoton jälkeen korjata, muuttaa, antaa muuttua tai varustaa lisälaitteella siten, ettei ajoneuvo enää täytä vaatimuksia, jotka Suomessa olivat voimassa ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Ajoneuvon iän ja luontaisen kulumisen vuoksi ajoneuvosta turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle aiheutuva riski ei myöskään saa lisääntyä vähäistä enempää (7 § (28.6.2017/507).

Otteita Trafin säädöksistä

”Ajoneuvon, joka on hyväksytty Euro 3- tai Euro III -päästöluokan mukaisten tai tiukempien pakokaasupäästövaatimusten mukaan, päästöihin välittömästi vaikuttavia rakenteita ja laitteita saa kohdassa 2.1 mainituin ehdoin vaihtaa vain ajoneuvon valmistajan tai asianomaisen viranomaisen hyväksymiin laitteisiin; tällöin muutoksen kohteena olevaa ajoneuvoa koskevien tai myöhempien päästövaatimusten tulee täyttyä (TRAFI/66404/03.04.03.00/2015).”

”Pakoputkistoon saa asentaa katalysaattorin. Katalysaattoria ei saa poistaa, jos se on välttämätön ajoneuvoa koskevien pakokaasupäästömääräysten täyttämiseksi. Katalysaattorit sekä pakoputkistoon kuuluvat anturit ja pakokaasujen puhdistusjärjestelmät on kahdennettava, jos pakoputkisto kahdennetaan ennen näitä laitteita (TRAFI/66404/03.04.03.00/2015).”

”Ajoneuvoon saa asentaa E-säännön 132 mukaan tyyppihyväksyttyjä jälkiasennettavia pakokaasun puhdistusjärjestelmiä. Jos järjestelmän tyyppihyväksynnässä ilmoitetaan, että järjestelmä muuttaa moottorin pakokaasupäästöt vastaamaan alkuperäistä tiukempaa päästöluokkaa, niin kyseinen päästöluokka voidaan muuttaa ajoneuvon rekisteriin merkittäviin tietoihin (TRAFI/66404/03.04.03.00/2015).”